Activiteiten:verleden

Wat heeft de vereniging in al die jaren bereikt?

2008

WOZ
Elk jaar dat de WOZ waarde door de gemeente weer wordt vastgesteld geeft weer beroering. Als u het niet eens bent met de vaststelling van de hoogte van de aanslag kunt u bezwaar maken. Er zijn diverse voorbeelden te vinden van een bezwaarschrift. Die van ons is te vinden onder de knop 'bijlage' hieronder.

Trapveldje
Op het trapveldje aan de Sint Hubertus, waar ook de Panakooi activiteiten zijn wordt kunstgras gelegd. Dit zal een einde maken aan de bezwaren die er waren, er is nu tijdens natte perioden geen modder meer en in de droge tijden geen gestuif van zand. Hopelijk worden de spelende kinderen nu minder vies en is het weer aantrekkelijk er een balletje te trappen of andere activiteiten te doen.

Vijver
De heraanleg van het park rond de vijver is een grote vooruitgang geweest. Het zicht op de vijver is verbeterd, er is een gezellig pad gemaakt rond het water en de recreatieve waarde is toegenomen. De Buurtvereniging is al met al minstens drie jaar bezig geweest om dit voor elkaar te krijgen, maar nu is er resultaat. Vanwege de aanleg van een pad om de vijver is er nu ook een goede doorgang voor voetgangers van het appartementencomplex aan de Weidmanlaan naar bijvoorbeeld de brievenbus aan de Jachtlaan.

2007

Snelheidsbeperking
De Gemeente heeft ter hoogte van de terrasflat Voerendaal aan de Kastelenlaan een bord geplaatst voor maximum snelheid van 50 km. Het bord staat in de rijrichting van zuid naar noord. In de rijrichting van noord naar zuid wordt de snelheid geregeld door een groene golf van 50 km/u.

Vijver
Eind 2007 is begonnen met fase 1 van de renovatie van de vijver tussen de Jachtlaan en de Spinderweg. Bomen en struiken zijn door het gecontracteerde bedrijf in hoog tempo gerooid en de trottoirs zijn verwijderd.

Zwerfvuil
Er zijn inmiddels meer gele afvalbakken geplaatst door Buurtbeheer. De Buurtvereniging Klaphek heeft meebetaald aan deze afvalbakken.

2006

Spoorwegovergang Hakselseweg
Eind 2006 is de spoorwegovergang aanzienlijk veranderd. Voor het autoverkeer is de spoorwegovergang eenrichtingsverkeer geworden en is het alleen nog mogelijk om vanaf de Hakselseweg het spoor over te steken. Voetgangers en fietsers kunnen het spoor in twee richtingen oversteken. Wel is geconstateerd dat er nog notoire dwarsliggers (automobilisten) tegen het eenrichtingsverkeer in rijden en fietsers de voorkeur geven aan 'links' rijden.

2005

Overleg
Er is regulier overleg met de wijkagent, Welstede, Milieutoezicht en Woonstede over veiligheid en welzijn in de wijk, actieve en preventieve maatregelen.

Groenvoorziening
Met Buurtbeheer is intensief overleg geweest over o.a. verbetering van sierheesterbeplanting in de wijk, over renovatie van beschoeiing en groenstroken rondom de Jachtlaanvijver, en over het uitbaggeren van de vijver. Recentelijk ontving het bestuur bericht dat het groen in de wijk aangepakt gaat worden, een termijn is er nog niet.

Lastige bomen
Op aandringen van de buurtvereniging zijn, in nauw overleg met de aanwonenden, overlast bezorgende bomen aan de Jachtlaan vervangen door minder groenafval producerende bomen.

Garageboxen
De beheerders van de garageboxen in de wijk zijn aangesproken op de noodzaak van onderhoud; dit omwille van het aanzien van de wijk. Hierop is door een aantal beheerders actie ondernomen.

2004

Stankoverlast
Na hevige protesten van o.a. een actiegroep uit de Rietkampen, onze buurtvereniging en individuele bezwaarindieners is de gemeente de stankoverlast en vergunningen van Rodi Petfood en een kleine cacaofabriek, beiden gevestigd in het voormalige pand van Delacre, nader gaan controleren. Nadat eerst, tijdens een hoorzitting die door de gemeente Ede was georganiseerd, werd meegedeeld dat het bedrijf definitief zijn productie in Ede zou stoppen, blijkt dat nu toch weer NIET het geval te zijn! Het bedrijf blijkt nu toch, onder gewijzigde omstandigheden, verder te produceren zonder dat omwonenden daarover geïnformeerd werden. Een brief van ons bestuur, met een bezwaar tegen deze gang van zaken, is inmiddels naar het gemeentebestuur onderweg.

Ongevallen met dodelijke afloop
Naar aanleiding van diverse tragische ongevallen heeft de gemeente besloten om de spoorwegovergang Hakselseweg, bij de Koepelschool, beter te beveiligen. Als buurtvereniging blijven we strijden voor een definitieve en veilige oplossing. Binnenkort vindt hierover met de wethouder overleg plaats (zie ook 30 km. zone).

Vuurwerkverkoop aan de Hoorn
Op 14 december 2004 heeft onze voorzitter, samen met de voorzitter van het appartementencomplex VvE Weidmanlaan, een gesprek gehad met de gemeente Ede. Een en ander naar aanleiding van een bekendmaking in de lokale media van de start van de vuurwerkhandel. Volgens de gemeente is er geen sprake van een Besluit, maar van een Mededeling; dit vanwege het feit dat het valt onder het Landelijk Besluit Vuurwerk. Om die reden is formeel bezwaar in dit stadium niet (meer) mogelijk danwel zinloos aldus de gemeente. De exploitant voldoet aan alle eisen van het Landelijk Besluit Vuurwerk en men (de gemeente dus) heeft, afgezien van vestigingskwesties, geen inhoudelijke invloed op de tenuitvoerlegging van dit Besluit.

Nadere details: de exploitant is gevestigd in een voormalig pand van Woonstede. Het geheel is omgebouwd/aangepast naar de vuurwerkopslageisen. Er is rekening gehouden met uitbreiding van de activiteiten in de toekomst. Er is op dit moment geen sprake van opslag en/of assemblage van professioneel vuurwerk en in dat kader mag ook geen magnesiumhoudend vuurwerk worden opgeslagen, aldus de gemeente.

2003

Vuilnisbakken
In overleg met Buurtbeheer zijn er op een aantal plaatsen in de wijk extra vuilnisbakken geplaatst. Deze vuilnisbakken zijn overigens gedeeltelijk door ons als buurtvereniging betaald!

2002

Dumpplek
Eindelijk is de illegale sloperij Vijfschaft opgedoekt! Helaas zijn er af en toe toch mensen die denken dat ze hun 'oud ijzer' nog kunnen dumpen op de illegale plek bij het elektriciteitshuisje.

2001

Asfaltering van diverse fietspaden in de wijk.

Inrichten van een speelplaats.